Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vloerverwarmingservice.nl, handelsnaam en onderdeel van Profitherm24.de, gevestigd te Vlagtwedde.

 1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vloerverwarmingservice.nl. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en worden gepubliceerd op de website van Vloerverwarmingservice.nl. Op verzoek sturen we je graag een schriftelijke kopie. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Vloerverwarmingservice.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Vloerverwarmingservice.nl erkend. 1.4 Vloerverwarmingservice.nl garandeert dat het geleverde product voldoet aan de voorwaarden en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 2. levering

  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de Wet Koop op Afstand zal Vloerverwarmingservice.nl bestellingen die geplaatst en betaald zijn voor 15.00 uur op werkdagen, dezelfde dag nog verwerken en verzenden. Indien dit niet mogelijk is (door gebrek aan voorraad of onbeschikbaarheid), of indien er om andere redenen vertraging optreedt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Vloerverwarmingservice.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Vloerverwarmingservice.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. In het geval van levering aan huis geldt het verslag van de vervoerder van de weigering van aanvaarding als volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de website vermelde termijnen zijn bij benadering. Aan de genoemde termijnen kunnen dus geen rechten worden ontleend.

 3. Prijzen

  3.1 Gedurende de looptijd van de aanbieding worden de prijzen niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en zetfouten. 3.3 Alle prijzen op de website zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

 4. Annuleringstermijn / annuleringsrecht

  4.1 In geval van een consumentovereenkomst conform de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze periode gaat in op de datum waarop de bestelde goederen zijn geleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Vloerverwarmingservice.nl heeft teruggezonden, komt daarmee de koop te vervallen. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Vloerverwarmingservice.nl. De koper moet bewijzen dat de geleverde goederen op tijd werden teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging te leveren. De goederen moeten in hun originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat worden geretourneerd. Als de goederen door de koper zijn gebruikt, beschadigd of anderszins aangetast, vervalt het recht op annulering op grond van dit lid. Met inachtneming van het bovenstaande zal Vloerverwarmingservice.nl het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten, binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending aan de koper terugbetalen. Het retourneren van de geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de koper. 4.2 Het recht op ontbinding als bedoeld in het vorige lid heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en strekt zich in geen geval uit tot diensten, zoals telefooncontracten van de door Vloerverwarmingservice.nl aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Voor laatstgenoemde diensten, waarvoor Vloerverwarmingservice.nl slechts als tussenpersoon of agent optreedt, gelden de algemene voorwaarden van de genoemde netwerkbeheerders. 4.3 Het recht op annulering is niet van toepassing op:

 • Diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument vóór het verstrijken van 14 dagen.
 • Goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft.
 • Goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument, bijv. op maat gemaakte of op bestelling gemaakte artikelen, of die duidelijk zijn gepersonaliseerd.
 1. Gegevensbeheer

  5.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij Vloerverwarmingservice.nl, worden uw gegevens toegevoegd aan het klantenbestand van Vloerverwarmingservice.nl. Vloerverwarmingservice.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geeft uw gegevens niet door aan derden. 5.2 Vloerverwarmingservice.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk. 5.3 Vloerverwarmingservice.nl maakt af en toe gebruik van een mailinglijst. Elke e-mail bevat de optie om u af te melden van deze lijst.

 2. Garantie

  6.1 Vloerverwarmingservice.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 6.2 De garantietermijn van Vloerverwarmingservice.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Vloerverwarmingservice.nl is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen. 6.3 De Koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Vloerverwarmingservice.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Vloerverwarmingservice.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Vloerverwarmingservice.nl schriftelijk te worden gemeld. De goederen moeten in hun originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat worden geretourneerd. Gebruik na ontdekking van gebreken, beschadiging na ontdekking van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na ontdekking van gebreken leiden tot het volledige verlies van het recht op reclameren en retourneren. 6.4 Indien klachten van Koper door Vloerverwarmingservice.nl gegrond worden bevonden, zal Vloerverwarmingservice.nl naar eigen keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, waarbij de aansprakelijkheid van Vloerverwarmingservice.nl en daarmee de hoogte van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Vloerverwarmingservice.nl voor andere vormen van schade, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten. 6.5 Vloerverwarmingservice.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie is niet van toepassing indien: A) en zolang de koper jegens Vloerverwarmingservice.nl in verzuim is; B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onoordeelkundig of in strijd met de aanwijzingen van Vloerverwarmingservice.nl en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van door de overheid uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften met betrekking tot het type of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 3. Aanbiedingen

  7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Vloerverwarmingservice.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen binden Vloerverwarmingservice.nl slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van Vloerverwarmingservice.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Vloerverwarmingservice.nl is niet aan haar aanbieding gebonden indien Koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen of typefouten bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Overeenkomst

  8.1 Een overeenkomst tussen Vloerverwarmingservice.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Vloerverwarmingservice.nl op haalbaarheid is gecontroleerd. 8.2 Vloerverwarmingservice.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 5. Afbeeldingen en specificaties

  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de Vloerverwarmingservice.nl website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 6. Overmacht

  10.1 Vloerverwarmingservice.nl is niet aansprakelijk indien door overmacht niet aan haar verplichtingen kan worden voldaan. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Vloerverwarmingservice.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Vloerverwarmingservice.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vloerverwarmingservice.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien Vloerverwarmingservice.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 7. Aansprakelijkheid

  11.1 Vloerverwarmingservice.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten aan voertuigen of andere objecten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 8. Eigendomsvoorbehoud

  12.1 Eigendom van alle door Vloerverwarmingservice.nl aan Koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Vloerverwarmingservice.nl zolang Koper de vorderingen van Vloerverwarmingservice.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten, zolang Koper de verrichte of nog te verrichten prestaties uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Vloerverwarmingservice.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zijn verplichtingen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bepaald in artikel 3:92 BW. 12.2 De door Vloerverwarmingservice.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vloerverwarmingservice.nl of een door Vloerverwarmingservice.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Vloerverwarmingservice.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Vloerverwarmingservice.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Vloerverwarmingservice.nl.

 9. Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank

  13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Vloerverwarmingservice.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen kennis, tenzij Vloerverwarmingservice.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Versie geldig vanaf 1 februari 2022.